La Societat Catalana de Neurologia

La Societat Catalana de Neurologia és una entitat de caràcter mèdic i científic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i duració indefinida, la missió principal de la qual és la de :

  • Agrupar i donar veu a tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb la Neurologia i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la Salut, que ho sol·licitin i que siguin admesos.
  • Contribuir al millorament mèdic i científic dels seus associats, mitjan¸ant la promoció de congressos, simposis i cursos especialitzats per a estimular-los la formació continuada, així com d’honorar-los amb el just reconeixement del seu mèrit, esforç¸ i compromís.
  • Assessorar a l’Administració i organismes públics o privats en els aspectes assistencials, docents i de recerca, en el camp de la neurologia i aspectes relacionats.
  • Garantir, vetllarpromoure el desenvolupament de la disciplina mèdica de la neurologia a Catalunya i àmbits territorials de parla catalana.
  • Col·laborar per al desenvolupament científic i tècnic de la nostra disciplina mèdica, amb les universitats i altres organismes. Esdevenir arena de controvèrsia i fòrum de noves comunicacions per a l’estímul i el progrés científic en la neurologia catalana, i promoure’n la seva publicació. Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
  • Establir relacions de reciprocitat i col·laboració amb altres Societats científiques i culturals en l’àmbit català i universal que cregui convenient.

L’any 1998 es creà la Fundació Privada Societat Catalana de Neurologia, fundació sense afany de lucre, per gestionar els recursos de l’SCN.

Junta

Elvira Munteis Olivas

Presidenta

M. Àngels Font Padrós

Vicepresidenta

Claustre Pont Sunyer

Secretària

Ana Tercero Uribe

Tresorera

Karol Uscamaita Amaut

Vocal

Héctor Cruz Tabuenca

Vocal

Estatuts

En aquest enllaç pots descarregar els Estatuts de la Societat Catalana de Neurologia.