Reunida la Junta de la Societat Catalana de Neurologia, acorda aprovar la següent normativa dels Grups d’Estudi:

1) Els grups d’Estudi s’organitzen en el si i depenen de la Societat Catalana de Neurologia. Els seus objectius han d’ésser la promoció i coordinació de diferents activitats relacionades amb la temàtica del grup, com:

  • Mantenir les Guies Oficials de Diagnòstic i Tractament de l’SCN actualitzades anualment.
  • Col·laborar en la organització dels Cursos Anuals de Formació Continuada de l’SCN.
  • Cooperar en les tasques docents i de recerca de l’especialitat que li encarregui l’SCN.
  • i d’altres com per exemple la realització de registres multicèntrics o estudis col·laboratius.

2) Per a la creació de nous grups d’Estudi s’haurà de formalitzar una petició exposant l’interès del mateix que serà presentada a la Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia per a la seva aprovació.

3) Un grup d’Estudi pot desaparèixer sempre que s’esgotin els objectius que van motivar la seva creació.

4) La Direcció de cada grup recaurà en un Coordinador, i un Secretari que seran els responsables de les activitats del grup i de la seva relació amb la Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia. Tots ells han d’ésser obligatòriament membres numeraris de la Societat Catalana de Neurologia.

5) La renovació o ratificació dels Coordinadors i Secretaris es farà cada 2 anys en una reunió del grup en el sí de la Reunió Anual de la Societat Catalana de Neurologia.

  1. a) Pel que fa al Grup de Residents, tant Coordinador/a com Secretari/a, han de ser residents durant els dos anys que duri el mandat

6) El Coordinador serà escollit en el si de cada Grup d’estudi i serà ratificat per la Junta de la SCN. En cas de conflicte o impossibilitat per part del grup d’escollir entre diversos candidats, la Junta escollirà el coordinador entre els candidats que li presenti el Secretari del grup.

7) Els Secretaris que no formin part de la Junta Directiva, mantindran una relació estreta amb la Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia i assistiran obligatòriament un cop l’any a una de les seves juntes per informar de les activitats, estudis, etcètera que es facin en el Grup de Treball. La Junta Directiva sol·licitarà formalment la seva presència mitjançant invitació.

8) El Secretari del Grup enviarà a la Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia un informe anual de les activitats del Grup d’Estudi.

9) La Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia pot demanar als Coordinadors la seva participació en les reunions de la Junta de la Societat Catalana de Neurologia.

10) És imprescindible realitzar un mínim d’una reunió anual de cada grup d’Estudi. En cas de no complir-se aquest requisit la Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia pot plantejar la dissolució del grup. Aquesta reunió es durà a terme preferiblement en el sí de la Trobada Anual de la Societat Catalana de Neurologia.

11) Les activitats docents, de formació continuada o de divulgació es faran en el si de la Trobada Anual de la Societat Catalana de Neurologia. Les activitats fora d’aquest àmbit hauran de ser autoritzades i avalades per la Junta de la Societat Catalana de Neurologia.

12) Els grups d’Estudi podran utilitzar la secretaria i els locals de la Societat Catalana de Neurologia, així com disposar de la web i el butlletí, sempre complint les normatives de la Junta de la Societat Catalana de Neurologia.

13) Els grups d‘Estudi podran sol·licitar i ser reconeguts com a secció de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, en el si de la Societat Catalana de Neurologia.

14) Els membres del Grup han de ser socis de l’SCN, podran participar de les activitats organitzades pel grup, i presentar-se als seus càrrecs directius.

15) Per preservar la independència dels grups i ajudar a la Fundació Catalana de Neurologia, les donacions i aportacions rebudes pel grup es faran a través de la Fundació FSCN, que un cop deduït el 15% de gestió la resta servirà per finançar els projectes o actes propis del grup.

16) Els neuròlegs que treballen a Catalunya que estan convidats a les activitats dels Grups, i que rebin honoraris gestionats per la FSCN, caldrà que siguin socis de l’SCN.

President:  YAROSLAU COMPTA HIRNYJ

Vicepresidenta: ELVIRA MUNTEIS OLIVAS

Secretària: ALÍCIA GARRIDO PLA

Tresorera:  ANA ISABEL TERCERO URIBE

Vocal:  VÍCTOR OBACH BAURIER

Vocal: CARMEN TUR GÓMEZ

Barcelona, 2 de març de 2022

DESCARREGA’T LA NORMATIVA