La Societat Catalana de Neurologia, va elaborar l’any 2000 la primera edició de les Guies Oficials de Diagnòstic i Tractament de la Societat Catalana de Neurologia.

Aquelles primeres Guies tractaven de forma individual cinc temes neurològics d’interès: l’epilèpsia, les malalties vasculars cerebrals, la malaltia d’Alzheimer, la malaltia de Parkinson i les Cefalees.

Al 2011, però, es va veure la necessitat d’actualitzar aquesta temática i afegir quatre temes més: l’esclerosi múltiple, el dolor neuropàtic, l’esclerosi lateral amiotròfica i la miastènia gravis.

Aquests nous capítols, juntament amb els primers que hem esmentat, s’editen amb la vocació que, amb periodicitat anual, s’hi puguin fer les actualitzacions adequades i necessàries i que, per tant, no perdin ni actualitat ni dinamisme.

Aquest fet es deu a que de cada un del temes tractats s’analitzen el concepte, la clínica, els mitjans de diagnòstic i el tractament, i mentre els dos primers poden ser més perdurables en el temps, els dos darrers, en tractar-se de variables que estan en evolució constant, necessiten d’una revisió i actualització periòdica.

Actualitzacions

Imatge portada Actualització Guia Mèdica Vascular 2018 de la Societat Catalana de Neurologia

Guia Malalties Vasculars Cerebrals 2018

APP

Versió de 2011

Imatge portada Guies Mèdiques Oficials de la Societat Catalana de Neurologia 2011
Imatge portada Guia Mèdica Cefalees 2011 de la Societat Catalana de Neurologia
Imatge portada Guia Mèdica Alzheimer 2011 de la Societat Catalana de Neurologia
Imatge portada Guia Mèdica Epilèpsia 2011 de la Societat Catalana de Neurologia
Imatge portada Guia Mèdica Vascular 2011 de la Societat Catalana de Neurologia
Imatge portada Guia Mèdica Parkinson 2011 de la Societat Catalana de Neurologia
Imatge portada Guia Mèdica Esclerosi Múltiple 2011 de la Societat Catalana de Neurologia
Imatge portada Guia Mèdica Dolor Neuropàtic 2011 de la Societat Catalana de Neurologia
Imatge portada Guia Mèdica Miastènia Gravis 2011 de la Societat Catalana de Neurologia
Imatge portada Guia Mèdica Esclerosi Lateral Amiotròfica 2011 de la Societat Catalana de Neurologia